Wettelijke kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina’s doorbladert.

Door deze site te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

Tevens, overeenkomstig artikel n°6 van de Wet n°2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, is de verantwoordelijke voor deze website https://katanatradition.com/ :

Edouard Ruol – Zelfstandig ondernemer

SIRET-nummer: 88516614000016

Redactie: Edouard Ruol

Hoofdkantoor en adres: 12 rue Saint Jean, 02200, Chacrise

E-mail : contact@katanatradition.com

Website: katanatradition.com


Accommodatie :

Host : Planet Hoster

Website: https://www.planethoster.com/


Ontwikkeling:


Edouard Ruol

Adres: 12 rue Saint Jean, 02200, Chacrise

Website: https://katanatradition.com/

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (https://katanatradition.com/) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere weergave raden wij u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

Edouard Ruol gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te waarborgen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet zich dus vergewissen van de juistheid van de informatie en de door hem nuttig geachte wijzigingen op de site melden. Edouard Ruol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor enig direct of indirect nadeel dat hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies:

De website https://katanatradition.com/ kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt.

Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server benadert om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

Hyperlinks:

De websites van Edouard Ruol kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn.

Edouard Ruol heeft geen controle over de sites die met zijn websites verbonden zijn. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze.

Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van deze website mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Edouard Ruol.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Edouard Ruol wenst te plaatsen, dient hij/zij een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn/haar verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. Edouard Ruol behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website https://katanatradition.com/.

Edouard Ruol streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://katanatradition.com/. De informatie op de website https://katanatradition.com/ is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de website https://katanatradition.com/ ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of omissies bevatten.

Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan contact@katanatradition.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een geactualiseerde browser van de laatste generatie. Edouard Ruol kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze internetsite zijn aangebracht en die naar andere bronnen op het internetnetwerk leiden.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud op de website https://katanatradition.com/, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edouard Ruol.

Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Procesvoering:

De onderhavige voorwaarden van de site https://katanatradition.com/ worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Soissons.

De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens:

In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website https://katanatradition.com/ bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel.

Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier in de rubriek “contact” invult.

U kunt in elk geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, met name het aanvragen van informatie over ons bedrijf en het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder: informatie over uw gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw browsertype en uw toegangstijden.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.